Finančno računovodski modul

Učinkovito podporo finančnim in računovodskim procesom v podjetju zagotavlja sklop večih programskih modu­lov. So trden temelj celotnega informacijskega sistema IS21, kamor se stekajo podatki tudi iz vseh ostalih modulov. Odlična zasnova računovodskih modulov omogoča hiter dostop do vseh podatkov v sistemu in enostavno izdelavo poročil kot so: bilance stanja, izkazi uspeha ter podobno.

IS21 - Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev

 • zajem, pregled, korekture in izpis temeljnic
 • potrditev - knjiženje temeljnic
 • vodenje prihodkov in stroškov po stroškovnih mestih, projektih
 • izdelava predloga temeljnice za zapiranje kontov 4 in 7
 • povezava s pomožnimi knjigovodstvi: prejem, pregled in knjiženje prenešenih temeljnic, ki so generirane v drugih programskih modulih
 • izpisi in pregledi: dnevnika knjiženja, vnešenih in knjiženih dokumentov, kartice konta za stroškovno mesto, povprečnih stanj na kontu po posameznih mesecih
 • izpis in pregled bruto bilance po razredih, skupinah, sintetičnih in analitičnih kontih za določeno obdobje
 • letni prenos salda po kontih in odprtih postavk po partnerjih v otvoritve
 • bilance uspeha in stanja
 • ažuriranje matičnih podatkov partnerjev, kontov, simbolov, tečajev, organizacijskih enot, stroškovnih mest
 • avtomatiziran prenos plačilnega prometa iz izpiska APP ali poslovnih bank
 • možnost naknadnega zapiranja postavk, možnost delnega zapiranja pri vnosu postavk in pri naknadnem zapiranju odprtih postavk
 • možnost odpiranja napačno zaprtih postavk
 • pogled v vezave med pregledom kartic, knjiženj in odprtih postavk
 • izpis in pregled odprtih postavk za vse partnerje in posamezno, vseh zapadlih terjatev/obveznosti
 • izpis odprtih postavk na poljuben datum, dnevnika knjiženj po datumu veljave ali datumu knjiženja

IS21 - Zajem prejetih računov in likvidatura

 • zajem prejetih računov, določitev podpisnikov
 • priprava plačilnih nalogov likvidiranih prejetih računov
 • vnos plačilnega naloga
 • vnos podatkov na podlagi naročila dobavitelju in prejemnice
 • kontrola končnega zneska računa z zneski po pozicijah
 • kontiranje prejetega računa, določanje protikonta po pozicijah
 • temeljnica posameznega prejetega računa in zbirno poročilo po kontih za glavno knjigo
 • pregledi prejetih računov po statusu, dobavitelju, datumih
 • elektronski prenos virmanov na APP oziroma poslovne banke, prenos zbranih virmanov, izpis kontrolnika prenešenih virmanov, zbirnega naloga za prenos (obrazec 47) in spremnega lista
 • avtomatski prenos temeljnice v glavno knjigo in saldakonte dobaviteljev
 • sprotno ažuriranje zadnje nabavne cene v ceniku
 • knjige prejetih računov po zahtevah DDV
 • pregledi in izpisi prejetih računov po različnih kriterijih

IS21 - Obračun davka na dodano vrednost s knjigami prejetih in izdanih računov

 • knjige prejetih računov (material in storitve, avansni računi, interni računi, uvoz..)
 • knjige izdanih računov (material in storitve, avansni računi, interni računi, izvoz..)
 • obračun davka in izpis obrazca za davčni organ

IS21 - Blagajniško poslovanje

 • vnos, pregled in izpis prejemka ali izdatka
 • izdelava in izpis blagajniškega dnevnika ter priprava temeljnice za glavno knjigo
 • izpis dvojnika blagajniškega izdatka in prejemka
 • kartica po vrsti prejemkov in izdatkov
 • pregled po številki dokumenta
 • poročilo in knjiženje temeljnice v glavno knjigo ter saldakonte
 • vnos plačil s čeki z možnostjo vnosa dneva unovčenja, izpis naloga za unovčenje, vodenje evidence bank

IS21 - Osnovna sredstva

 • register osnovnih sredstev
 • spremljanje zgodovine sprememb na osnovnem sredstvu
 • prerazporeditev osnovnega sredstva, povečanje/zmanjšanje nabavne vrednosti, podaljševanje življenjske dobe, spre­memba amortizacijske skupine, procentualno zmanjšanje vrednosti (nabavne, odpisane, neodpisane) osnovnega
 • sredstva
 • izločitev (likvidacija) in odtujitev (prodaja) osnovnih sredstev
 • možnost vpogleda v podatke ob katerikoli spremembi
 • evidenca poslovnih listin (dokumentov) ob spremembi
 • evidenca zavarovanj z navedbo zavarovalnih polic
 • delilnik po stroškovnih mestih v primeru, ko se stroški osnovnega sredstva delijo na več stroškovnih mest
 • vpogled v podatke iz obračunov
 • analitična evidenca osnovnih sredstev s podatki za obračune amortizacije in revalorizacije
 • obračuni osnovnih sredstev
 • končni letni obračun amortizacije in revalorizacije (aktivnih sredstev, izločenih sredstev)
 • mesečni obračun amortizacije in revalorizacije
 • letni predračun amortizacije
 • pripisi in priprava temeljnice
 • inventurne liste po stroškovnih mestih, lokacijah, zadolžitvah,
 • priprava inventure s čitalci črtne kode
 • pregledi in izpisi sprememb na osnovnih sredstvih, obračunov po stroškovnih mestih, kontih, amortizacijskih skupinah, lokacijah ter ostalih podatkih v registru
 • kartica osnovnega sredstva za določeno obdobje