IS21 – Nadzor terjatev

Programski modul je namenjen učinkovitemu nadzoru in izterjavi neplačanih računov kupcev. Sestavljajo ga naslednji sklopi: obračun obresti, izdelava opominov, izpiski odprtih postavk ter paketne izvršbe COVL.
 • konformni in navadni način obračuna
 • določitev načina obračuna in vira obrestne mere splošno in posebej po računih
 • kontrolni obračun obresti na ekran
 • izpis obračunov obresti s poljubnim spremnim besedilom
 • specificiran prikaz revalorizacijskih in realnih obresti
 • avtomatska priprava temeljnice iz obračuna obresti
 • nadzorovanje tekočih in zapadlih terjatev, opominjanje strank
 • izdelava opominov po nivojih
 • paketno tiskanje, posamično tiskanje opominov in bremepisov
 • vodenje statusov na knjižbah (opomini, obresti, v pripravi za opomine, obresti, tožbe, izločen iz opomina, obresti,...)
 • priklopi / odklopi odjemnih mest, partnerjev
 • izpis opominov, IOP obrazcev na poljuben datum

IS21 - paketne izvršbe COVL

Glavne značilnosti modula za paketne izvršbe COVL:

 • vodenje evidence strank, ki so predane v izvršbo, vodenje stroškov, ki nastanejo v povezavi z izvršbo
 • priprava temeljnic za paket knjižb predanih v izvršbo
 • izračun obresti za zapadle terjatve, ki smo jih predali v izvršbo
 • oddaja večjega števila dolžnikov oziroma njihovih zapadlih terjatev v paketni obliki
 • paket se pripravi v obliki XML datoteke z vsemi potrebnimi podatki in se odda preko spletnega servisa na COVL