IS21 - Billing in storitve

Skupni račun? Z našim informacijskim sistemom je to mogoče. Sprejeli smo izzive trga in poleg obračuna osnovnih komunalnih storitev (vodarina, kanalščina, čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, itd.) razvili posebej prilagojene rešitve za obračun plina ter električne energije na sproščenem trgu s tema dvema energentoma. 

V čem je skrivnost? Obračun po meri uporabnika

Program omogoča različne načine obračuna­vanja. Pozna vse kombinacije glavnih, odšte­valnih in prištevalnih merilnih naprav v več nivojih. V mesecih, ko števci niso bili odčitani, lahko zaračunava akontacije, ob odčitkih pa naredi poračune razlik ali kreira preplačila. Razliko med glavnim in odštevalnimi števci lahko porazdeli na različne načine: procen­tualno po porabi, po površini, enakomerno ali po drugih parametrih. Pri obračunu stori­tev se lahko upoštevajo porabe števcev, moč števcev ali količine iz pogodb. Obračuni so lahko: redni mesečni, enkratni, letni, polletni ali datumsko omejeni.

Izdaja računov

Račune lahko pripravimo in izpišemo v raz­ličnih oblikah kot: navadne, zbirne ali kot po­sebne položnice. Prav tako lahko pripravimo datoteko za izpis posebnih položnic ali dato­teko za avtomatske direktne obremenitve. Na voljo so nam tudi različni izpisi kot so: izpis fakturirane in plačane realizacije, analize po različnih skupinah storitev, sistemih, naseljih, občinah, profitnih centrih ali drugih klasifika­cijah.

Povežimo se!

Zaradi modularne zasnove programa za obračun storitev, ga enostavno vključimo tudi v druge informacijske sisteme. V ta namen imamo razvite številne vmesnike:

  • SAP vmesnik za izmenjavo poslovnih partnerjev, faktur, saldakontov in obresti
  • povezava na dokumentni sistem, v katerega lahko zapisujemo razne dokumente kot so: pogodbe, reklamacije, elektronske fakture v obliki eSLOGa ali podobne XML oblike
  • GIS vmesnik, ki omogoča raznim GIS sistemov dostop do podatkov iz sistema IS21

Ponudimo več

Z IS21 lahko vašim uporabnikom ponudite več. S pomočjo našega spletnega portala, lahko uporabnikom vaših storitev omogočite vpogled v njihove matične podatke, pogodbena določila, izdane fakture in saldakontno kartico. Preko portala lahko sporočajo stanja števcev ali vnašajo procentualne delitve za skupne števce.


Prav tu je, bolj kot v katerem koli drugem modulu, pomembna pravilna izbira orodij in podatkovne baze. Stavili smo na Microsoftovo podatkovno platformo MS SQL server in na Sybase-ovi orodji PowerDesigner za načrtovanje procesov in podatkovnega modela ter PowerBuilder za izdelavo robustne aplikacije tipa odjemalec/strežnik ali trinivojske aplika­cije z uporabo Sybase aplikacijskega strežnika. Aplikacije razvite s temi orodji so robustne, uporabniku prijazne in sposobne hitrih obdelav velikih količin podatkov. Odprtost sistema omogoča nizke stroške prilagoditev in izdelave dodatnih funkcionalnosti. 

Svoje kupce poznamo

Programski paket vključuje številne evidence, ki omogočajo izčrpno vodenje podatkov o kupcih, kontaktnih osebah, priključkih, soglasjih, pogodbah, me­rilnih (odjemnih) mestih, močeh, zabojnikih, storitvah, delitvah stroškov, meril­nih napravah, porabi, beležk, razne dokumentacije, itd. 

Hiter in enostaven zajem obračunskih podatkov

V programu so podprti različni načini zajema porab merilnih naprav in ostalih obračunskih količin. Vključuje vmesnike za radijsko odčitovanje števcev, za­jem porab preko spletnih portalov ali zajem podatkov o številu odvozov za­bojnikov za smeti preko spletnih servisov. Vsi ti podatki se pred knjiženjem v sistem kontrolirajo glede na pričakovane in pretekle količine, glede na zunanje temperature in druge vplivne okoliščine. S pomočjo odstopanj in indeksov se tvorijo seznami potencialnih napak, katerim se lahko dodatno posvetimo.