IS21 - Plače

Modul plače omogoča obračun vseh vrst izplačil za zaposlene in zunanje sodelavce (plača, drugi prejemek, regres, avtorski honorar, podjemna pogodba, najemnina, storitve s kmetijsko mehanizacijo, itd).

 • priprava podatkov za obračun plač
 • elektronsko nakazovanje 
  • plačilni nalogi
  • zbirni center
  • dodatno pokojninsko zavarovanje
 • izpis predpisanih dokumentov
  • plačilna lista
  • rekapitulacija
  • seznami za nakazila
  • temeljnica
 • kontrolni izpisi
 • vsi potrebni izpisi obrazcev in izvozi podatkov, ki jih zahteva zakonodaja oziroma zunanji partnerji (dohodnina, M4, statistika, …)
 • parametre in pravila za izračun posameznih postavk si lahko priredi vsak uporabnik sam
  vnos podatkov za obračun po posameznih organizacijskih enotah z omejenim naborom postavk in avtorizacijo

IS21 - Kadrovska evidenca

Omogoča vodenje podatkov o zaposlenih delavcih, upokojencih in drugih glede na definirana delovna razmerja. Nastavitev letnih dopustov je možna za skupino izbranih delavcev ali z vpisom pri posameznem delavcu. Prav tako evidenca omogoča vodenje sistematiziranih delovnih mest in vseh vrst izobraževanj.

 • vodenje podatkov o delavcu: osebni podatki, podatki o izobrazbi in zaposlitvi, izračun delovne dobe, zgodovina beneficirane dobe in zaposlitev v podjetju, dopusti, znanja, izobraževanja z vodenjem stroškov, družinski člani, zdravstveno stanje z zavarovanji, uradni zaznamki, zgodovina delovnih mest v podjetju
 • vodenje podatkov o delovnih mestih: osnovni podatki, opravila, posebnosti in nevarnosti, zaščitna sredstva, zahtevana znanja in poklici, zgodovina delavcev na določenem delovnem mestu
 • vodenje podatkov o izobraževanjih: vrsta, področje, namen, oblika, izvajalec, kraj, trajanje, stroški, seznami udeležencev
 • pregledi ter izpisi po delavcih, delovnih mestih in izobraževanjih, po različnih kriterijih,
 • strukturirani izpisi
 • sestavljanje in pregledovanje dokumentov: internih dokumentov (pogodbe, sklepi, vabila, obvestila, odločbe,...) in predpisanih dokumentov (M1-M3, M-DČ)
 • izpisi po meri, kjer uporabnik sam kreira vsebino izpisa