Masovni obračuni (Billing)

Smo vodilni ponudnik informacijskih rešitev za zajem podatkov z različnih merilnih naprav in pripravo obračunov. Prisotni smo na področju masovnega zajema:

Komunalne storitve

Program je prilagodljiv in omogoča različne načine obračunavanja (vodarina, kanalščina, odpadki, ...).

Energetika

Obračunavanje elekktrike in plina

Industrija

Analaiza industrijskih podatkov

Rešitve po meri

Nudimo informacijske rešitve izdelane po meri naročnika

Integracija

Programska rešitev je podprta z več vmesniki za povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi (SAP, IS21, GIS) in podpira izvoz dokumentov več formatih (eSlog, XML). Spletni portal vašim uporabnikom storitev omogoča vpoglede v porabo in vnos stanja števcev.

steel pipelines and cables in a plant,Industrial zone.

Vključuje vmesnike za radijsko odčitavanje števcev, zajem porab preko spletnih portalov ali zajem podatkov o številu odvozov za bojnikov za smeti preko spletnih servisov. Vsi ti podatki se pred knjiženjem v sistem kontrolirajo glede na pričakovane in pretekle količine, glede na zunanje temperature in druge vplivne okoliščine. S pomočjo odstopanj in indeksov se tvorijo seznami potencialnih napak, ki jih naknadno lahko dodatno proučimo.

Program je prilagodljiv in omogoča več različnih načinov obračunavanja. Pozna vse kombinacije glavnih, odštevalnih in prištevalnih merilnih naprav v več ravneh. V mesecih, ko števci niso odčitani, lahko zaračunava akontacije, ob odčitkih pa naredi poračune razlik ali kreira preplačila. Razliko med glavnim in odštevalnimi števci lahko porazdeli na različne načine: po deležu porabe (%), po površini, enakomerno ali po drugih parametrih. Pri obračunu storitev se lahko upoštevajo porabe števcev, moč števcev ali količine iz pogodb. Obračuni so lahko: redni, mesečni, enkratni, letni, polletni ali datumsko omejeni.

Računi

Račune lahko pripravimo in izpišemo v različnih oblikah, in sicer kot navadne, zbirne ali kot posebne položnice. Prav tako lahko pripravimo datoteko za izpis posebnih položnic ali datoteko za avtomatske direktne obremenitve. Na voljo so nam tudi različni izpisi kot so: izpis fakturirane in plačane realizacije, analize po različnih skupinah storitev, sistemih, naseljih, občinah, profitnih centrih ali drugih klasifikacijah.

Evidence

Programski paket vključuje številne evidence, ki omogočajo izčrpno vodenje podatkov o kupcih, kontaktnih osebah, priključkih, soglasjih, pogodbah, merilnih (odjemnih) mestih, močeh, zabojnikih, storitvah, delitvah stroškov, merilnih napravah, porabi, beležk, razne dokumentacije, itd.