14 Avg, 18

S sistemom IS21 je letno izdanih 6 milijonov računov. Srednja in velika podjetja uporabljajo sistem IS21 zaradi prihranka časa in stroškov ter njegove zanesljivosti. IS21 je edinstven zaradi integrirane poslovne analitike, ki je možna samo v sistemu, ki povezuje vse vidike poslovanja: finance, računovodstvo, plače, kadre, upravljanje zalog in skladišč, materialno načrtovanje in izdaja računov (billing).

Čeprav IS21 ponuja rešitve za veliko zapletenih poslovnih procesov, njegova modularna zasnova omogoča postopno vpeljavo in tako podjetju in zaposlenim olajša prehod na nov sistem. Z vsakim na novo uvedenim modulom vse bolj prihaja do izraza povezanost sistema v celoto. Vsak poslovni dogodek se namreč vnese samo enkrat in na enem mestu. To privede do vse večje optimizacije poslovanja, zmanjšuje se verjetnost napak in stroški poslovanja in izboljšuje poslovna analitika.

Finance in računovodstvo

Modulu za finance in računovodstvo je jedro sistema IS21. Tu je vozlišče vseh procesov in podatkov o poslovanju podjetja. Omogoča preprost in hiter vpogled v podatke, ki so ključni za sprejemanje vsakodnevnih odločitev pri upravljanju podjetja: od glavne knjige, zajema prejetih računov, likvidatura, obračun davka, blagajniško poslovanje in vodenje osnovnih sredstev. S sistemom IS21 je preprosto izdelati vsakovrstna poročila, od bilanc, izkazov uspeha ipd.

Nadzor terjatev

Učinkovit nadzor nad neplačanimi računi kupcev in izterjavo je ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetja in za dober odnos s strankami. Sestavljajo ga obračun obresti, izdelava opominov, izpiski odprtih postavk ter paketne izvršbe.
Plače in kadri

Modul plače omogoča obračun vseh vrst izplačil za zaposlene in zunanje sodelavce, modul kadri pa vodenje podatkov o zaposlenih delavcih, upokojencih in drugih glede na definirana delovna razmerja. Nastavitev letnih dopustov je možna za skupino izbranih delavcev ali z vpisom pri posameznem delavcu. Prav tako evidenca omogoča vodenje sistematiziranih delovnih mest in vseh vrst izobraževanj.

Materialno skladiščno poslovanje

IS21 podpira procese skladiščnega poslovanja, tako da je to pregledno in nadvse preprosto. Modul omogoča bruto in neto planiranje zalog in s povezavo z drugimi moduli IS21 omogoča preprosto izdelavo analiz za posamezni artikel. V sklopu rešitev tega modula so tudi vsi nabavni procesi s ceniki, povpraševanji, pogodbami, poročili ipd.

Proizvodnja in prodaja

IS21 nudi podporo procesom v proizvodnji v vseh njenih fazah: od priprave dela, razpisa in obračuna delovnih nalogov in priprave za fakturo. S svojimi pregledi in analizami omogoča kakovostno spremljanje dobičkonosnosti in stroškov proizvodnje. Modul prodaje pa je namenjen podjetjem, ki prodajajo svoje izdelke, polizdelke ali storitve. Lahko se uporablja samostojno ali v povezavi z ostalimi IS21 moduli.

Obračun (billing)

Želi vaše podjetje vpeljati skupni račun za vse storitve? IS21 nudi preverjeno rešitev, ki jo uporabljajo komunalna podjetja (obračun vseh komunalnih storitev), prav tako pa smo razvili prilagojene rešitve za obračun plina ter električne energije na sproščenem trgu s tema dvema energentoma.

Program omogoča kompleksne načine obračuna­vanja in upošteva vse posebnosti merilnih naprav in njihovega odčitavanja in nudi izbiro poljubnega intervala obračunavanja. Omogoča izpisovanje računov v različnih oblikah, od zbirnih do izpisa posebne položnice, ali izvoz datoteke za direktne obremenitve.

Modul obračuna je preprosto povezati z zunanjimi informacijskimi sistemi SAP, GIS in raznimi dokumentnimi sistemi. Prav tako je v sklopu tega modula za uporabnike storitev podjetja na voljo spletni vmesnik, preko katerega uporabniki dostopajo do svojih matičnih podatkov in vpisujejo stanje števcev.

Poslovna analitika

Analiziranje ključnih kazalnikov poslovanja podjetja in pravočasno ugotavljanje trendov oziroma napovedovanje prihodnjih rezultatov je ključno za uspešno vodenje podjetja. Sistem je razvit kot spletni portal in temelji na Microsoftovih tehnologijah MS SQL Analysis Services in Reporting Services, ki smo jih razširili z lastnimi rešitvami. V sistemu so že pripravljena poročila in alarmi, prav tako pa lahko uporabnik doda svoje. Pošiljanje poročil in opozoril je možno prilagoditi preko vrste parametrov.